પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પાંચ દિવસના કાર્યક્રમો

jay ma khodal

khodaldham kagvad vedio 
khodaldham rath vedio


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

khodaldham kagvad ni zalak vedio
khodaldham aarti vedio
 Ae page vadhu ne vadhu share karo …..
                                                            jay  ma khodal


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Post Author: dworld

1 thought on “પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પાંચ દિવસના કાર્યક્રમો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *